15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 22. září 2014 – trestní řízení proti Domenicovi Rosovi

(Věc C-433/14)

(2014/C 448/04)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Bari

Účastník původního trestního řízení

Domenico Rosa

Předběžné otázky

1)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány v rozsudku Soudního dvora Evropské unie č. 72 ze dne 16. února 2012 (ve spojených věcech C-72/10 a C-77/10), vykládat v tom smyslu, že brání vyhlášení veřejné zakázky týkající se koncesí s kratší dobou platnosti, než měly koncese udělené v minulosti, pokud byla uvedená veřejná zakázka vyhlášena z důvodu zhojení následků vyplývajících z protiprávního vyloučení určitého počtu hospodářských subjektů z předchozích zadávacích řízení?

2)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby požadavek časového sladění dob platnosti koncesí představoval adekvátní odůvodnění kratší doby platnosti koncesí nabízených v zadávacím řízení, ve srovnání s dobou platnosti koncesí udělených v minulosti?

3)

Je třeba článek 49 a násl. SFEU a článek 56 a násl. SFEU, jak jsou vykládány ve výše uvedeném rozsudku Soudního dvora Evropské unie, vykládat v tom smyslu, že brání uložení povinnosti bezplatně převést právo užívat hmotný a nehmotný majetek, který je tvořen sítí provozování a sběru sázek, v případě ukončení činnosti z důvodu uplynutí doby platnosti koncese nebo v důsledku rozhodnutí o zániku koncese či jejího odebrání?