8.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 439/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 28. srpna 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Věc C-409/14)

(2014/C 439/24)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Předběžné otázky

1)

Má být popis zboží k proclení označeného jako „tabák sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured)“ podle kódu 2401 10 35 KN kapitoly 24 „TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY“, obsaženého v nařízení Komise (EU) č. 861/2010 (1), kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, vykládán v tom smyslu, že zahrnuje pouze sušený neodřapíkovaný tabák

který obsahuje celé listy tabákové rostliny,

není řezaný, ani lisovaný nebo stlačený;

který kromě sušení jako způsobu „zpracování“ neodřapíkovaného tabáku sušeného přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) podle kódu [2401 10] 35 KN nedovoluje jakékoli jiné zpracování (například oddělení stonků, řezání listů nebo jejich stlačení);

který nemá takovou kvalitu, aby se dal kouřit[?]

2)

Má být pojem „režim s podmíněným osvobozením od cla“ ve smyslu čl. 4 bodu 6 směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, vykládán v tom smyslu, že zahrnuje také případ zboží k proclení (výrobku podléhajícího spotřební dani), které se nachází v režimu vnějšího tranzitu, dočasného uskladnění nebo v celním skladu a v jehož průvodních dokumentech je sice uveden nesprávně kód celního sazebníku (2403 10 9000 KN namísto 2401 10 35 KN), ale příslušná kapitola (kapitola 24 – tabák) a všechny ostatní údaje v těchto dokumentech (číslo kontejneru, množství, čistá hmotnost) jsou správné, a pečetě nejsou porušeny[?]

(To znamená, že je třeba vyjasnit, zda určité zboží může být v režimu podmíněného osvobození od cla, když jeho průvodní dokumenty označují správně kapitolu společného celního sazebníku, ale nesprávně konkrétní podpoložku celního sazebníku).

3)

Mají být pojmy „dovoz“ ve smyslu čl. 2 písm. b) směrnice Rady 2008/118/ES (2) o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS a „dovoz zboží podléhajícího spotřební dani“ podle čl. 4 bodu 8 téže směrnice vykládány v tom smyslu, že zahrnují i případ, kdy existuje nesoulad mezi podpoložkou celního sazebníku skutečného zboží nacházejícího se v režimu vnějšího tranzitu a podpoložkou celního sazebníku uvedenou v jeho průvodních dokumentech, přičemž kromě tohoto rozdílu je jak označení kapitoly (v tomto případě kapitoly 24 – tabák), tak i množství a čistá hmotnost skutečného zboží v souladu s průvodními dokumenty[?]

4)

Patří mezi nesrovnalosti, o nichž se zmiňuje článek 38 směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní [a o zrušení směrnice 92/12/EHS], i skutečnost, že zboží využívá režimu podmíněného osvobození od cla, přičemž v jeho průvodních dokumentech je uvedeno nesprávné označení KN, podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, změněného nařízením (EU) č. 861/2010[?]


(1)  Úř. věst. 2010, L 284, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).