24.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 14. dubna 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD/Ministerski savet na Republika Balgaria, Nacionalen osiguritelen institut

(Věc C-185/14)

2014/C 194/21

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Odpůrci: Ministerski savet na Republika Balgaria, Nacionalen osiguritelen institut

Předběžné otázky

1)

Je poštovní službu, jakou je služba poštovních převodů, jejímž prostřednictvím odesílatel, v projednávané věci stát, poukazuje finanční prostředky příjemcům – osobám, jimž náleží dávky sociálního zabezpečení – nutno považovat za službu nespadající do oblasti působnost směrnice 97/67 (1) ve znění pozměněném směrnicemi 2002/39 (2) a 2008/6 (3), a tudíž za službu podléhající ustanovením článků 106 a 107 SFEU?

2)

V případě, že první otázka bude zodpovězena kladně, je nutno články 106 a 107 SFEU vykládat v tom smyslu, že nepřipouštějí omezení volné hospodářské soutěže při poskytování poštovní služby, jako je služba výše popsaná, pokud je to odůvodněno naléhavými důvody v souvislosti se zajištěním ústavně zaručeného práva občanů a sociální politikou státu a pokud lze zároveň danou službu kvalifikovat jako službu obecného hospodářského zájmu, za předpokladu, že odměna, kterou poskytovatel služby obdrží, představuje vyrovnávací platbu, která nepřekračuje stanovenou výši podle čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Evropské komise K(2011) 9380?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, s. 14; Zvl. vyd. 06/03, s. 71).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství (Úř. věst. L 176, s. 21; Zvl. vyd. 06/04, s. 316).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008 , kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst. L 52, s. 3).