10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/25


Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-133/14)

2014/C 175/31

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal, W. Mölls a D. Martin, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit směrnici Rady 2013/64/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice Rady 91/271/EHS a 1999/74/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU (1),

zachovat účinky směrnice 2013/64/EU do vstupu nové směrnice založené na vhodných právních základech v platnost,

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise navrhuje zrušit směrnici 2013/64/EU, kterou Rada přijala na právním základě článku 349 SFEU.

Komise Radě vytýká, že přijala tuto směrnice, zatímco jí nabídla založit tento akt na odvětvových právních základech, a to čl. 43 odst. 2, článku 114, čl. 153 odst. 2, článku 168 a čl. 192 odst. 1 SFEU.

Domnívá se, že vzhledem k účelu a cíli napadené směrnice nemůže být článek 349 SFEU platně použit jako její právní základ. Článek 349 SFEU by se použil pouze v případě výjimky ze zásady použitelnosti primárního práva na nejvzdálenější regiony, jakou zavádí např. čl. 355 odst. 1 SFEU. Dotčená směrnice se přitom neodchyluje od Smluv, ale pouze přizpůsobuje sekundární právo stavu vzniklému na základě změny statusu ostrova Mayotte. Tento výklad je podepřen nejen zněním článku 349 SFEU, ale rovněž systémem právních základů Smlouvy, jakož i historickými souvislostmi vzniku tohoto článku.


(1)  Úř. věst. L 355, s. 8.