22.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 85/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 7. ledna 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Hauptzollamt Osnabrück

(Věc C-5/14)

2014/C 85/29

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Osnabrück

Předběžné otázky

1)

Opravňuje čl. 267 věta druhá ve spojení s větou první, písm. b) Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU) soud členského státu předkládat Soudnímu dvoru Evropské unie otázky, které mu byly položeny ohledně výkladu unijního práva v souvislosti s legalitou vnitrostátního zákona, i tehdy, když soud nemá pochyby jen o souladu zákona s unijním právem, nýbrž dospěl také k přesvědčení, že vnitrostátní zákon odporuje vnitrostátní ústavě, a proto se v souběžné věci již dle vnitrostátního práva obrátil na ústavní soud příslušný k rozhodování o rozporu zákonů s ústavou, jehož rozhodnutí však ještě není dáno?

V případě kladné odpovědi na 1. otázku:

2)

Brání směrnice 2008/118/ES (1) a 2003/96/ES (2) vydané k harmonizaci spotřebních daní z energetických produktů a elektřiny v Unii zavedení vnitrostátní daně, která je vybírána z jaderných paliv používaných ke komerční výrobě elektřiny? Záleží na tom, zda lze očekávat, že vnitrostátní daň bude moci být skrze cenu elektřiny přenesena na spotřebitele, a co je v tom případě třeba rozumět přenesením?

3)

Může se podnik proti dani, kterou členský stát vybírá za účelem dosažení příjmů z použití jaderných paliv ke komerční výrobě elektřiny, bránit námitkou, že vybírání daně představuje podporu v rozporu s unijním právem podle článku 107 SFEU?

V případě kladné odpovědi na předcházející otázku:

Je německý Kernbrennstoffsteuergesetz (zákon o dani z jaderných paliv), podle kterého je za účelem dosažení příjmů vybírána daň jen od takových podniků, které komerčně vyrábějí elektřinu za použití jaderných paliv, státní podporou ve smyslu článku 107 SFEU? Které okolnosti mají být vzaty v úvahu při posouzení toho, zda se ostatní podniky, od kterých nejsou daně vybírány stejným způsobem, nacházejí ve srovnatelné skutkové a právní situaci?

4)

Je vybírání německé daně z jaderných paliv v rozporu s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (SESAE)?


(1)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS; Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny; Úř. věst. L 283, s. 51; Zvl. vyd.09/01. s. 405.