24.8.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 245/12


Žaloba podaná dne 19. června 2013 — BT Limited Belgian Branch v. Komise

(Věc T-335/13)

2013/C 245/15

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgie) (zástupci: T. Leeson, Solicitor, a C. Stockford, Barrister)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí doručené žalobkyni dne 19. dubna 2013, kterým byla zamítnuta nabídka žalobkyně v omezeném řízení DIGIT/R2/PR/2011/039 a zakázka byla udělena jinému uchazeči;

uložil žalované náhradu nákladů řízení;

subsidiárně, jmenoval nezávislého znalce, aby posoudil soulad nabídky jiného uchazeče s podmínkami v zadávací dokumentaci, a vyčkal s rozhodnutím do doby, než jmenovaný znalec vydá posudek, a následně zrušil rozhodnutí generálního ředitelství pro informační technologie („DIGIT“) a uložil Komisi náhradu nákladů řízení;

v případě, že DIGIT podepíše smlouvu Transevropské telematické služby mezi správními orgány — nová generace („TESTA-ng“), uložil Komisi náhradu škody, která žalobkyni vznikla v důsledku protiprávního rozhodnutí DIGIT.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

1)

V rámci prvního žalobního důvodu tvrdí, že DIGIT porušilo zásadu transparentnosti a povinnost uvést odůvodnění podle článku 113 finančního nařízení (1) a článku 296 SFEU. To proto, že společnost BT neměla možnost ověřit, zda zadavatel spravedlivě posoudil vítěznou nabídku, jelikož zadavatel přehnaným způsobem proškrtal hodnotící zprávu jiného uchazeče.

Žalobkyně dále tvrdí, že DIGIT zaprvé dostatečně neodůvodnilo, proč byly proškrtány rozsáhlé části hodnotící zprávy k nabídce jiného uchazeče, a zadruhé, i důvody, které DIGIT uvedlo, byly nepřípustné.

2)

V rámci druhého žalobního důvodu tvrdí, že způsob bodování DIGIT pro účely hodnocení nabídek je v rozporu s obecnými zásadami — včetně zásady transparentnosti a spravedlivého a rovného zacházení — kterými se řídí veřejné zakázky. Konkrétně skutečnost, že (i) bodovací tabulka DIGIT nebyla předem zveřejněna a (ii) jej neobvyklá struktura protiprávně zvýhodnila jiného uchazeče.

3)

V rámci třetího žalobního důvodu tvrdí, že komentáře DIGIT k hodnotící zprávě a příslušný počet bodů udělený nabídce jiného uchazeče jsou nekonzistentní. Tyto rozpory způsobují vadnost rozhodnutí, jelikož činí odůvodnění rozhodnutí neplatným.

4)

V rámci čtvrtého žalobního důvodu tvrdí, že DIGIT přijalo nabídku jiného uchazeče, ačkoli neobvykle nízká cena nabídky měla vest k jejímu vyřazení ze zadávacího řízení. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že tento důvod nemůže zpochybnit DIGIT, že uvedenou nabídku posoudilo s ohledem na pravidla týkající se neobvykle nízkých cen v nabídce. Obecný odkaz na použitelné předpisy nenahrazuje řádné podání důvodů, proč se DIGIT s ohledem na provedené posouzení přesto rozhodlo nevyřadit nabídku ze zadávacího řízení.

Podpůrně k tomuto důvodu žalobkyně tvrdí, že cena nabízená jiným uchazečem v nabídce je nerealistická a nemůže odpovídat nabídce, která je v souladu se zadávacími podmínkami. Společnost BT se v tomto ohledu domáhá, aby Tribunál jmenoval nezávislého znalce, který určí, zda je předmětná nabídka ve skutečnosti v souladu se zadávací dokumentací.

5)

V rámci pátého žalobního důvodu tvrdí, že uvedené rozhodnutí je vadné z důvodu, že hodnota smlouvy vypočtená v tomto dokumentu není dostatečně odůvodněna.

6)

V rámci šestého žalobního důvodu tvrdí, že DIGIT nebylo oprávněno k přijetí sporného rozhodnutí z důvodu, že na něj nebyly delegovány požadované pravomoci.


(1)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. 2002 L 248, s. 1)