27.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/25


Žaloba podaná dne 13. března 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology v. Komise

(Věc T-146/13)

2013/C 123/43

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology (Šao-sing, Čína) (zástupci: V. Akriditis a Y. Melin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

podle článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie zrušil rozhodnutí Evropské komise oznámené dopisem ze dne 3. ledna 2013, č. H4/JN/Ref.t13.000011, kterým Komise žalobkyni informovala, že nebude přezkoumávat žádost žalobkyně o přiznání statutu podniku působícího v podmínkách tržního hospodářství, podanou na základě čl. 2 bodu 7 písm. b) nařízení Rady č. 1225/2009 v rámci antidumpingového řízení týkajícího se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů pocházejících z Čínské lidové republiky, zahájeného dne 6. září 2012 (AD 590);

podle článku 277 Smlouvy o fungování Evropské unie určil, že na žalobkyni není v rámci této žaloby použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 344, s. 1);

a v důsledku toho uložil Komisi a případným vedlejším účastníkům náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný žalobní důvod, který je stejný jako žalobní důvod uplatněný ve věci T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology v. Komise.