27.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/19


Žaloba podaná dne 19. února 2013 — Cadbury Holdings v. OHIM — Société des produits Nestlé (tvar čtyřdílné čokoládové tabulky)

(Věc T-112/13)

2013/C 123/32

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Spojené království) (zástupci: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh a S. Dunstan, solicitors)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Švýcarsko)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu ze dne 11. prosince 2012 ve věci R 513/2011-2, kromě té části uvedeného rozhodnutí, v níž odvolací senát určil, že ochranná známka postrádá inherentní rozlišovací způsobilost podle čl. 7 odst. 1 písm. b), a

uložil OHIM náhradu nákladů řízení a vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení před zrušovacím oddělením a odvolacím senátem.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Zapsaná ochranná známka Společenství, jež je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti: trojrozměrná ochranná známka představující tvar čtyřdílné čokoládové tabulky pro výrobky zařazené do třídy 30 — přihláška ochranné známky Společenství č. 2 632 529

Majitelka ochranné známky Společenství: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Účastnice řízení navrhující prohlášení neplatnosti ochranné známky Společenství: žalobkyně

Odůvodnění návrhu na prohlášení neplatnosti: důvody, na nichž je založen návrh na prohlášení neplatnosti, jsou uvedeny v čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b), c), d) a e) bodem ii) nařízení Rady č. 207/2009

Rozhodnutí zrušovacího oddělení: prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Rozhodnutí odvolacího senátu: zrušení napadeného rozhodnutí

Dovolávané žalobní důvody: porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b), c), d) a e) bodem ii) nařízení Rady č. 207/2009.