7.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 359/5


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litva) dne 7. října 2013 — Fast Bunkering Klaipėda UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Věc C-526/13)

2013/C 359/07

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Fast Bunkering Klaipėda UAB

Odpůrce: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžná otázka

Má být čl. 148 písm. a) směrnice 2006/112 (1) vykládán v tom smyslu, že ustanovení tohoto odstavce týkající se osvobození od DPH se uplatní nejen na dodávky provozovateli lodi užívané k plavbě po volném moři, který toto zboží užívá jako lodní zásoby, ale i na dodávky pro jiné osoby než pro provozovatele lodi, tj. pro nezveřejněné zprostředkovatele, pokud je konečné určení zboží v době dodávky předem známo a řádně prokázáno a potvrzující důkazy jsou v souladu s právními předpisy předloženy správci daně?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1)