30.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 27. září 2013 — Belgacom SA, vstupující do řízení zahájeného společností Belgacom Mobile SA v. Provincie Namur

(Věc C-517/13)

2013/C 352/17

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Belgacom SA, vstupující do řízení zahájeného společností Belgacom Mobile SA

Žalovaná: Provincie Namur

Předběžné otázky

1)

Musí být článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací („autorizační směrnice“) (1) vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby právní předpis vnitrostátního orgánu nebo místní samosprávy zavedl pro rozpočtové účely nesouvisející s účely tohoto oprávnění poplatek z infrastruktur mobilních telekomunikací používaných v rámci provozování činností, na které se vztahuje obecné oprávnění udělené podle této směrnice (případně s rozlišením případu, kdy jsou tyto infrastruktury umístěny na soukromém majetku, a případu jejich umístění na veřejném majetku)?

2)

Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací („autorizační směrnice“) vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby právní předpis vnitrostátního orgánu nebo místní samosprávy zavedl pro rozpočtové účely nesouvisející s účely tohoto oprávnění poplatek z infrastruktur mobilních telekomunikací, který není uveden mezi podmínkami vyjmenovanými v části A přílohy uvedené směrnice, zejména protože nepředstavuje správní poplatek ve smyslu článku 12?


(1)  Úř. věst. L 108, s. 21.