15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 171/12


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. března 2013 — Staatssecretaris van Financiën, další účastnice řízení: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

(Věc C-131/13)

2013/C 171/24

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Staatssecretaris van Financiën

Další účastnice řízení: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

Předběžné otázky

1)

Jsou vnitrostátní orgány a soudy na základě práva Evropské unie povinny zamítnout uplatnění osvobození od daně u pořízení zboží uvnitř Společenství, práva na odpočet daně z přidané hodnoty z koupi zboží, které bylo po zakoupení odesláno do jiného členského státu, nebo vrácení daně z přidané hodnoty, které vyplývá z uplatnění čl. 28b části A odst. 2 druhé věty šesté směrnice (1), pokud je na základě objektivních okolností zřejmé, že došlo ke krácení daně z dotčeného zboží, osoba povinná k dani věděla nebo musela vědět o tom, že se na tomto krácení daně podílela, a vnitrostátní právo za těchto okolností nestanoví odepření osvobození od daně, odpočtu daně odvedené na vstupu nebo vrácení daně?

2)

Je třeba v případe kladné odpovědi na předcházející otázku odepřít toto osvobození od daně, odpočet daně odvedené na vstupu nebo vrácení daně i tehdy, pokud k vyhýbání se placení daně z přidané hodnoty došlo v jiném členském státě (nežli v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno) a osoba povinná k dani, ačkoli v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno, splnila všechny (formální) podmínky, kterými vnitrostátní právo podmiňuje osvobození od daně, odpočet daně odvedené na vstupu nebo vrácení daně, a daňovým orgánům tohoto členského státu stále poskytovala všechny potřebné údaje o zboží, odeslání a odběratelích v členském státě doručení zboží, o tomto krácení daně z přidané hodnoty věděla nebo vědět musela?

3)

Co je třeba v případě záporné odpovědi na první otázku rozumět pod pojmem „bylo předmětem daně“ obsaženým v čl. 28b části A odst. 2 první větě (na konci) šesté směrnice: prokázání daně z přidané hodnoty, která je v členském státě doručení dlužná z pořízení zboží uvnitř Společenství v předepsaném daňovém přiznání daně z přidané hodnoty, nebo — při neexistenci takového prokázání — také přijetí opatření ze strany daňových orgánů členského státu doručení k nápravě situace? Je při zodpovězení této otázky relevantní, zda je dotčené plnění součástí řetězce plnění, zaměřených na krácení daně z přidané hodnoty ve státě doručení, a zda osoba povinná k dani o tomto podvodném úmyslu věděla nebo vědět musela?


(1)  Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23).