1.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 431/6


Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. září 2014 — Think Schuhwerk GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

(Věc C-521/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 7 odst. 1 písm. b) - Nedostatek rozlišovací způsobilosti - Červená zakončení tkaniček do bot - Článek 122 jednacího řádu Tribunálu - Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)

(2014/C 431/10)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Think Schuhwerk GmbH (zástupce: M. Gail, Rechtsanwalt)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: G. Schneider, zmocněnec)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Společnosti Think Schuhwerk GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 344, 23.11.2013.