10.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 175/18


Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. února 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

(Věc C-301/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Ochranná známka Společenství - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Článek 8 odst. 1 písm. b) - Slovní ochranné známky CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET - Zamítnutí námitek - Jednací řád Soudního dvora - Článek 181 - Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)

2014/C 175/21

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: El Corte Inglés, SA (zástupci: J. L. Rivas Zurdo a E. Seijo Veiguela, abogados)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: O. Mondéjar Ortuño, zmocněnec)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 20. března 2013, El Corte Inglés v. OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11), kterým Tribunál zamítl žalobu proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. července 2011 (věc R 1946/2010-1), týkající se námitkového řízení mezi společnostmi El Corte Inglés, SA, a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá.

2)

Společnosti El Corte Inglés SA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 207, 20.7.2013.