30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/2


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. listopadu 2016 – Evropská komise v. Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Věc C-673/13 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Přístup k dokumentům orgánů - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Životní prostředí - Aarhuská úmluva - Nařízení (ES) č. 1367/2006 - Článek 6 odst. 1 - Riziko porušení ochrany obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby - Pojem ‚informace týkající se emisí do životního prostředí‘ - Dokumenty týkající se řízení o povolení účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin - Účinná látka glyfosát“)

(2017/C 030/02)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver a L. Pignataro-Nolin, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (zástupci: M. Abenhaïm, K. Nordlander, advokáti, a P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (zástupci: D. Abrahams, barrister, R. Cana a E. Mullier, advokáti, jakož i A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (zástupci: I. Antypas a D. Waelbroeck, advokáti, jakož i D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (zástupce: S. Pappas, dikigoros), Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a A. Lippstreu, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (zástupci: B.N. Kloostra a A. van den Biesen, advokáti)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Švédské království (zástupci: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz a N. Otte Widgren, zmocněnci)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 8. října 2013, Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe v. Komise (T-545/11, EU:T:2013:523), se zrušuje.

2)

Věc T-545/11 se vrací zpět Tribunálu Evropské unie.

3)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.


(1)  Úř. věst. C 71,8.3.2014.