23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Bordeaux – Francie) – Thierry Delvigne v. Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Věc C-650/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Listina základních práv Evropské unie - Články 39 a 49 - Evropský parlament - Volby - Právo volit - Občanství Evropské unie - Zpětné použití méně přísného trestního zákona - Vnitrostátní právní úprava stanovící zákaz práva volit v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin před 1. březnem 1994“)

(2015/C 389/03)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'instance de Bordeaux

Účastníci původního řízení

Žalobce: Thierry Delvigne

Žalovaní: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Výrok

Článek 39 odst. 2 a čl. 49 odst. 1 poslední věta Listiny základních práv Evropské unie musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby taková právní úprava členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, vyloučila ex lege ze skupiny osob, které mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, osoby, které byly stejně jako žalobce v původním řízení pravomocně odsouzeny v trestním řízení za závažný trestný čin před 1. březnem 1994.


(1)  Úř. věst. C 129, 28. 4. 2014.