8.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 439/12


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španělsko) – Ministerio de Defensa, Navantia SA v. Concello de Ferrol

(Věc C-522/13) (1)

(„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Hospodářská soutěž - Státní podpory - Článek 107 odstavec 1 SFEU - Pojem ‚státní podpora‘ - Daň z nemovitostí ze staveb a pozemků - Osvobození od daně“)

(2014/C 439/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol

Účastníci původního řízení

Žalobci: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Žalovaný: Concello de Ferrol

Výrok

Článek 107 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od daně z nemovitostí vztahující se na pozemek ve vlastnictví státu, jenž je poskytnut do užívání podniku s výhradní kapitálovou účastí tohoto státu, přičemž tento podnik na uvedeném pozemku dodává zboží a poskytuje služby, které mohou být předmětem obchodu mezi členskými státy na trzích otevřených hospodářské soutěži, může představovat státní podporu zakázanou tímto ustanovením. Je však na předkládajícím soudu, aby určil, zda s ohledem na všechny relevantní aspekty sporu, který projednává, posouzené ve světle výkladu podaného Soudním dvorem Evropské unie, musí být takové osvobození od daně kvalifikováno jako státní podpora ve smyslu téhož ustanovení.


(1)  Úř. věst. C 367, 14. 12. 2013.