22.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/2


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgie) – Proximus SA, dříve Belgacom SA v. Commune d'Etterbeek

(Věc C-454/13) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Sítě a služby elektronických komunikací - Směrnice 2002/20/ES - Články 12 a 13 - Správní poplatky - Poplatek za práva na instalování zařízení - Oblast působnosti - Právní předpisy obce - Poplatek z antén pro mobilní telekomunikace“)

(2016/C 068/02)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Proximus SA, dříve Belgacom SA

Žalovaná: Commune d'Etterbeek

Výrok

Články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice) musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byl takový poplatek, jako je poplatek ve věci v původním řízení, uložen každé fyzické nebo právnické osobě, jíž náleží věcné či užívací právo k anténě pro mobilní telekomunikace.


(1)  Úř. věst. C 313, 26.10.2013.