8.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 164/17


Usnesení Tribunálu ze dne 9. dubna 2013 — PT Ecogreen Oleochemicals a další v. Rada

(Věc T-28/12) (1)

(Dumping - Dovoz některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie - Konečné antidumpingové clo - Přijetí nového nařízení - Zánik právního zájmu na podání žaloby - Nevydání rozhodnutí ve věci)

2013/C 164/32

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonésie); Ecogreen Oleochemials (Singapur); Pte Ltd (Singapur, Singapur); a Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau Roβlau, Německo) (zástupci: F. Graafsma a J. Cornelis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J.-P. Hix, zmocněnec, ve spolupráci s G. Berrischem a N. Chesaitesem, advokáty)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1138/2011 ze dne 8. listopadu 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých mastných alkoholů a jejich směsí pocházejících z Indie, Indonésie a Malajsie (Úř. věst. L 293, s. 1) v rozsahu, v němž ukládá antidumpingové clo společnosti PT Ecogreen Oleochemicals.

Výrok

1)

O žalobě již není důvodné rozhodnout.

2)

O návrhu na vstup do řízení podaném Sasol Olefins & Surfactants GmbH a Sasol Germany GmbH již není důvodné rozhodnout.

3)

Rada Evropské unie ponese krom vlastních nákladů řízení náklady vynaložené PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd a Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4)

Sasol Olefins & Surfactants a Sasol Germany ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 73, 10.3.2012.