8.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 439/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2014 – Grau Ferrer v. OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va)

(Věc T-543/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Bugui va - Starší slovní národní ochranná známka Bugui a starší slovní ochranná známka Společenství BUGUI - Relativní důvod pro zamítnutí - Zamítnutí námitek - Článek 76 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 - Existence starší ochranné známky - Nezohlednění důkazů předložených na podporu námitek odvolacímu senátu - Posuzovací pravomoc odvolacího senátu - Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 - Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009 - Skutečné užívání starší ochranné známky - Podoba, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost známky“)

(2014/C 439/36)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Španělsko) (zástupce: J. Carbonell Callicó, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupci: S. Palmero Cabezas a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastníci před Tribunálem: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Španělsko) a Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (zástupkyně: A. Cañizares Doménech, advokátka)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 11. října 2012 (spojené věci R 274/2011-4 a R 520/2011-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi Xavierem Grau Ferrerem na straně jedné a Juanem Cándido Rubio Ferrerem a Albertem Rubio Ferrerem na straně druhé

Výrok

1.

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 11. října 2012 (spojené věci R 274/2011-4 a R 520/2011-4) se zrušuje.

2.

OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Xavierem Grau Ferrerem.

3.

Juan Cándido Rubio Ferrer a Alberto Rubio Ferrer ponesou vlastní náklad řízení.


(1)  Úř. věst. C 55, 23.2.2013.