23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. září 2015 – Anagnostakis v. Komise

(Věc T-450/12) (1)

(„Institucionální právo - Evropská občanská iniciativa - Hospodářská a měnová politika - Nesplácení veřejného dluhu - Zakotvení zásady ‚stavu nouze‘ - Odmítnutí registrace - Pravomoci Komise - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2015/C 389/27)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Alexios Anagnostakis (Atény, Řecko) (zástupce: A. Anagnostakis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: H. Krämer a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2012) 6289 final ze dne 6. září 2012, kterým se zamítá žádost o registraci evropské občanské iniciativy „Milion podpisů pro solidární Evropu“ podaná Komisi dne 13. července 2012.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Alexiosi Anagnostakisovi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 399, 22. 12. 2012.