28.4.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 129/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2014 – Globosat Programadora v. OHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Věc T-348/12) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství SPORT TV INTERNACIONAL - Starší národní obrazová ochranná známka SPORTV - Relativní důvod pro zamítnutí - Důkaz o užívání starší ochranné známky - Článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 a pravidlo 22 nařízení (ES) č. 2868/95“)

2014/C 129/24

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazílie) (zástupce: S. Micallef, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Sport TV Portugal, SA (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: B. Braga da Cruz a J. Pimenta, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne .23. května 2012 (věc R 2079/2010-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Globosat Programadora Ltda a Sport TV Portugal, SA.

Výrok

1.

Žaloba se zamítá.

2.

Společnosti Globosat Programadora Ltda se uloží náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 311, 13. 10. 2012.