26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/75


Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

(Věc F-136/12)

2013/C 26/155

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí Rady č. 2011/866/EU ze dne 19. prosince 2011 o nepřijetí Komisí předloženého návrhu nařízení o každoroční úpravě odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců Unie a zadruhé zrušení výplatních pásek žalobce za leden, únor a březen 2012, jež byly vystaveny na základě uvedeného rozhodnutí.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady, která se promítají ve výplatních páskách za měsíce leden 2012 a následující a ve výplatních páskách za rok 2011, neboť v nich není uplatněn koeficient úpravy platů ve výši 1,7 %, který byl navržen Komisí;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila rozdíl mezi výší odměn vyplacených na základě rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2011 až do dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci a výší odměn, které by mu byly vyplaceny, kdyby byla úprava vypočtena správně, navýšených o úrok na základě sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace platnou v daných obdobích a navýšenou o tři a půl procentního bodu, a to ode dne, kdy byly požadované částky splatné;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.