4.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/67


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. června 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer v. Europol

(Věc F-119/12) (1)

(„Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu - Úmluva o Europolu - Služební řád pro zaměstnance Europolu - Rozhodnutí 2009/371/SVV - Použití pracovního řádu ostatních zaměstnanců na zaměstnance Europolu - Neobnovení smlouvy dočasného zaměstnance na dobu určitou - Odmítnutí poskytnutí smlouvy dočasného zaměstnance na dobu neurčitou“)

2014/C 253/94

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer (Voorburg, Nizozemsko) (zástupce: J.-J. Ghosez, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (zástupci: původně D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, poté J. Arnould, D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Europolu neobnovit smlouvu žalobkyně na dobu neurčitou a návrh uložit Europolu povinnost uhradit rozdíl mezi odměnou, která by jí v Europolu nadále náležela, a všemi dávkami, které jí byly fakticky vyplaceny

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Stephanie Sumberaz Sotte-Wedemeijer ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů Evropského policejního úřadu.


(1)  Úř. věst. C 379, 8.12.2012, s. 36.