22.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 399/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Cosenza (Itálie) dne 19. října 2012 — CCIAA di Cosenza v. CIESSE SRL

(Věc C-468/12)

2012/C 399/24

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Cosenza

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Žalovaná: CIESSE SRL

Předběžná otázka

Je italská právní úprava týkající se způsobu výpočtu ročního poplatku, který jsou povinny platit všechny osoby, které provádějí hospodářskou činnost, v rozsahu, v němž stanoví, že podnikatelé-fyzické osoby platí roční poplatek ve fixní výši (200 eur pokud jsou zapsáni v běžném oddíle, nebo 88 eur pokud jsou uvedeni ve zvláštním oddíle); že jednoduché zemědělské společnosti platí roční poplatek ve fixní výši 100 eur (a dále 20 eur za každou místní jednotku); že místní jednotky nebo pobočky podniků, které mají sídlo v zahraničí, platí poplatek ve fixní výši 110 eur; že jednoduché společnosti s nezemědělským předmětem podnikání platí poplatek ve fixní výši 200 eur; že sdružení advokátů platí poplatek ve fixní výši 200 eur, zatímco všechny ostatní kolektivní hospodářské subjekty (společnosti, konsorcia, atd.) jsou povinny platit „poplatky stanovené proporcionálně v závislosti na obratu z předchozího roku“ (takže platí až 40 000 eur), v rozporu s článkem 5 směrnice 2008/7/ES (1) ze dne 12. února 2008, jestliže ukládá výrazně vyšší poplatek na činnost podniku vykonávanou kapitálovou společností (výraz v komplexním smyslu podle výše uvedené směrnice Společenství) v porovnání s činností vykonávanou podnikem provozovaným podnikatelem — fyzickou osobou?


(1)  Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12 února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. L 46, s. 11)