Věc C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

v.

Frank Koot aEvergreen Investments BV

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázcepodaná Hovrätten för Nedre Norrland)

„Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušný soud — Zvláštní příslušnost ‚ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy‘ a ve ‚věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti‘“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. července 2013

 1. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Působnost – Vyloučené věci – Konkursy, vyrovnání a podobná řízení – Pojem – Žaloba, kterou věřitel akciové společnosti podal proti členovi představenstva a akcionáři této společnosti a jejímž cílem je určit, že tito ručí za závazky společnosti – Vyloučení – Použitelnost nařízení

  [Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 1 odst. 2 písm. b)]

 2. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Ustanovení tohoto nařízení, která jsou kvalifikována jako rovnocenná ustanovením Bruselské úmluvy – Výklad uvedených ustanovení v souladu s judikaturou Soudního dvora týkající se úmluvy

  (Úmluva ze dne 27. září 1968; nařízení Rady (ES) č. 44/2001)

 3. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Zvláštní příslušnost – Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Pojmy

  [Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 1 písm. a) a článek 3]

 4. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Zvláštní příslušnost – Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Pojem – Žaloba, kterou věřitel akciové společnosti podal proti členovi představenstva a akcionáři této společnosti a jejímž cílem je určit, že tito ručí za závazky společnosti – Zahrnutí – Převedení pohledávky – Neexistence vlivu

  (Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 3)

 5. Předběžné otázky – Pravomoc Soudního dvora – Meze – Otázka položená v kontextu, který vylučuje užitečnou odpověď – Otázky položené bez dostatečného upřesnění skutkového kontextu – Nepřípustnost

  (Článek 267 SFEU)

 6. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Zvláštní příslušnost – Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Místo, kde došlo ke škodné události – Pojem – Místo činností vykonávaných společností a místo, s nímž je spjata finanční situace související s těmito činnostmi

  (Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 3)

 1.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 24–26)

 2.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 28, 29)

 3.  Výraz věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti ve smyslu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech zahrnuje všechny žaloby, jejichž cílem je určit odpovědnost žalovaného a které nesouvisí s věcmi týkajícími se smlouvy nebo nároků ze smlouvy ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. a) tohoto nařízení.

  Výraz věci týkající se smlouvy nebo nároků ze smlouvy ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. a) uvedeného nařízení nelze v tomto ohledu chápat tak, že se vztahuje na situaci, v níž neexistuje svobodně přijatý závazek jedné strany vůči druhé straně. Použití pravidla o zvláštní příslušnosti stanoveného ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy v uvedeném čl. 5 bodě 1 písm. a) tak předpokládá určení právního závazku svobodně přijatého jednou osobou vůči druhé, o který se opírá žalobcova žaloba. Deliktní nebo kvazideliktní odpovědnost může být zohledněna jen za podmínky, že je možné mezi škodou a událostí, která vedla k této škodě, prokázat příčinnou souvislost.

  (viz body 32–34)

 4.  Výraz „věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“, jenž je uveden v čl. 5 bodě 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, musí být chápán v tom smyslu, že se vztahuje na žaloby věřitele akciové společnosti, jejichž cílem je určit, že člen představenstva akciové společnosti a její akcionář ručí za závazky této společnosti, protože jí umožnili, aby pokračovala v činnosti, přestože neměla dostatek kapitálu a byla nucena vstoupit do likvidace.

  V tomto ohledu nelze přijmout výklad, podle kterého kvalifikace takových žalob musí být stejná jako kvalifikace závazků společnosti coby závazků spadajících buď do smluvní, nebo do mimosmluvní oblasti. Tento výklad by totiž zvýšil počet soudů příslušných k rozhodování o žalobách týkajících se téhož zaviněného jednání člena představenstva nebo akcionáře společnosti v závislosti na povaze různých závazků této společnosti, které mohou být předmětem takových žalob. V takové situaci cíl spočívající v zaručení blízkosti, který sledují pravidla o zvláštní příslušnosti uvedená v čl. 5 bodech 1 a 3 nařízení č. 44/2001, jež jsou založena na existenci zvláště úzkého vztahu mezi smlouvou nebo místem, kde došlo ke škodné události, a soudem, který má o sporu rozhodnout, brání tomu, aby určení příslušného soudu mohlo záviset na povaze závazků dotyčné společnosti.

  Za těchto podmínek okolnost, že dotčená pohledávka byla převedena z původního věřitele na jinou osobu, nemá rovněž vliv na určení příslušného soudu podle čl. 5 bodu 3 dotčeného nařízení.

  (viz body 38, 41, 42, 59, výrok 1, 3)

 5.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 44–47)

 6.  Výraz „místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“, uvedený v čl. 5 bodě 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jde o žaloby, jejichž cílem je určit, že člen představenstva a akcionář akciové společnosti ručí za závazky této společnosti, uvedené místo se nachází v místě, s nímž jsou spjaty činnosti vykonávané uvedenou společností a finanční situace související s těmito činnostmi.

  Pokud jde totiž o žaloby podané z důvodu, že člen představenstva a hlavní akcionář společnosti nesplnili své zákonné povinnosti vůči této společnosti, musí být místo příčinné události pro žalobce i žalované vysoce předvídatelné. Za těchto podmínek musí z důvodu řádného výkonu spravedlnosti a užitečné organizace řízení rovněž existovat zvláště úzký vztah mezi žalobami podanými žalobci a uvedeným místem.

  (viz body 52, 55, výrok 2, 3)


Věc C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

v.

Frank Koot aEvergreen Investments BV

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázcepodaná Hovrätten för Nedre Norrland)

„Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušný soud — Zvláštní příslušnost ‚ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy‘ a ve ‚věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti‘“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. července 2013

 1. Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení č. 44/2001 — Působnost — Vyloučené věci — Konkursy, vyrovnání a podobná řízení — Pojem — Žaloba, kterou věřitel akciové společnosti podal proti členovi představenstva a akcionáři této společnosti a jejímž cílem je určit, že tito ručí za závazky společnosti — Vyloučení — Použitelnost nařízení

  [Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 1 odst. 2 písm. b)]

 2. Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení č. 44/2001 — Ustanovení tohoto nařízení, která jsou kvalifikována jako rovnocenná ustanovením Bruselské úmluvy — Výklad uvedených ustanovení v souladu s judikaturou Soudního dvora týkající se úmluvy

  (Úmluva ze dne 27. září 1968; nařízení Rady (ES) č. 44/2001)

 3. Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení č. 44/2001 — Zvláštní příslušnost — Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti — Pojmy

  [Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 1 písm. a) a článek 3]

 4. Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení č. 44/2001 — Zvláštní příslušnost — Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti — Pojem — Žaloba, kterou věřitel akciové společnosti podal proti členovi představenstva a akcionáři této společnosti a jejímž cílem je určit, že tito ručí za závazky společnosti — Zahrnutí — Převedení pohledávky — Neexistence vlivu

  (Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 3)

 5. Předběžné otázky — Pravomoc Soudního dvora — Meze — Otázka položená v kontextu, který vylučuje užitečnou odpověď — Otázky položené bez dostatečného upřesnění skutkového kontextu — Nepřípustnost

  (Článek 267 SFEU)

 6. Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení č. 44/2001 — Zvláštní příslušnost — Příslušnost ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy a ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti — Místo, kde došlo ke škodné události — Pojem — Místo činností vykonávaných společností a místo, s nímž je spjata finanční situace související s těmito činnostmi

  (Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 5 bod 3)

 1.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 24–26)

 2.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 28, 29)

 3.  Výraz věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti ve smyslu čl. 5 bodu 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech zahrnuje všechny žaloby, jejichž cílem je určit odpovědnost žalovaného a které nesouvisí s věcmi týkajícími se smlouvy nebo nároků ze smlouvy ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. a) tohoto nařízení.

  Výraz věci týkající se smlouvy nebo nároků ze smlouvy ve smyslu čl. 5 bodu 1 písm. a) uvedeného nařízení nelze v tomto ohledu chápat tak, že se vztahuje na situaci, v níž neexistuje svobodně přijatý závazek jedné strany vůči druhé straně. Použití pravidla o zvláštní příslušnosti stanoveného ve věcech týkajících se smlouvy nebo nároků ze smlouvy v uvedeném čl. 5 bodě 1 písm. a) tak předpokládá určení právního závazku svobodně přijatého jednou osobou vůči druhé, o který se opírá žalobcova žaloba. Deliktní nebo kvazideliktní odpovědnost může být zohledněna jen za podmínky, že je možné mezi škodou a událostí, která vedla k této škodě, prokázat příčinnou souvislost.

  (viz body 32–34)

 4.  Výraz „věci týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti“, jenž je uveden v čl. 5 bodě 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, musí být chápán v tom smyslu, že se vztahuje na žaloby věřitele akciové společnosti, jejichž cílem je určit, že člen představenstva akciové společnosti a její akcionář ručí za závazky této společnosti, protože jí umožnili, aby pokračovala v činnosti, přestože neměla dostatek kapitálu a byla nucena vstoupit do likvidace.

  V tomto ohledu nelze přijmout výklad, podle kterého kvalifikace takových žalob musí být stejná jako kvalifikace závazků společnosti coby závazků spadajících buď do smluvní, nebo do mimosmluvní oblasti. Tento výklad by totiž zvýšil počet soudů příslušných k rozhodování o žalobách týkajících se téhož zaviněného jednání člena představenstva nebo akcionáře společnosti v závislosti na povaze různých závazků této společnosti, které mohou být předmětem takových žalob. V takové situaci cíl spočívající v zaručení blízkosti, který sledují pravidla o zvláštní příslušnosti uvedená v čl. 5 bodech 1 a 3 nařízení č. 44/2001, jež jsou založena na existenci zvláště úzkého vztahu mezi smlouvou nebo místem, kde došlo ke škodné události, a soudem, který má o sporu rozhodnout, brání tomu, aby určení příslušného soudu mohlo záviset na povaze závazků dotyčné společnosti.

  Za těchto podmínek okolnost, že dotčená pohledávka byla převedena z původního věřitele na jinou osobu, nemá rovněž vliv na určení příslušného soudu podle čl. 5 bodu 3 dotčeného nařízení.

  (viz body 38, 41, 42, 59, výrok 1, 3)

 5.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz body 44–47)

 6.  Výraz „místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“, uvedený v čl. 5 bodě 3 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jde o žaloby, jejichž cílem je určit, že člen představenstva a akcionář akciové společnosti ručí za závazky této společnosti, uvedené místo se nachází v místě, s nímž jsou spjaty činnosti vykonávané uvedenou společností a finanční situace související s těmito činnostmi.

  Pokud jde totiž o žaloby podané z důvodu, že člen představenstva a hlavní akcionář společnosti nesplnili své zákonné povinnosti vůči této společnosti, musí být místo příčinné události pro žalobce i žalované vysoce předvídatelné. Za těchto podmínek musí z důvodu řádného výkonu spravedlnosti a užitečné organizace řízení rovněž existovat zvláště úzký vztah mezi žalobami podanými žalobci a uvedeným místem.

  (viz body 52, 55, výrok 2, 3)