8.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 48/32


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 – Cathay Pacific Airways v. Komise

(Věc T-38/11) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Evropský trh letecké nákladní dopravy - Dohody a jednání ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy (zavedení palivových a bezpečnostních příplatků, odmítnutí uhradit provizi z příplatků) - Článek 101 SFEU, článek 53 Dohody o EHP a článek 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2016/C 048/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cathay Pacific Airways Ltd (Queensway, Hong Kong, Čína) (zástupci: původně D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, barrister, B. Bär-Bouyssière, advokát a M. Rees, solicitor, poté D. Vaughan, R. Kreisberger a M. Rees)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: S. Noë, N. von Lingen a J. Bourke, poté A. Dawes, zmocněnci, ve spolupráci s J. Holmesem, barrister)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise C (2010) 7694 final ze dne 9. listopadu 2010 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc COMP/39258 – letecká nákladní doprava) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a podpůrně na snížení pokuty uložené žalobkyni.

Výrok rozsudku

1)

Články 2, 3 a 5 rozhodnutí Komise C (2010) 7694 final ze dne 9. listopadu 2010 v řízení podle článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (věc COMP/39258 – letecká nákladní doprava) se zrušují v rozsahu, v němž se týkají společnosti Cathay Pacific Airways Ltd.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnosti Cathay Pacific Airways.


(1)  Úř. věst. C 72, 5. 3. 2011.