26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Sina Bank v. Rada

(Věc T-15/11) (1)

(Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Žaloba na neplatnost - Povinnost uvést odůvodnění)

2013/C 26/79

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sina Bank (Teherán, Írán) (zástupci: B. Mettetal a C. Wucher-North, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské Unie (zástupci: M. Bishop a G. Marhic, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci

Na jedné straně zrušení zaprvé přílohy VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 (Úř. věst. L 281, s. 1) v části, v níž se tato příloha týká žalobkyně, a zadruhé dopisu ze dne 28. října 2010„obsahujícího rozhodnutí“ Rady vůči žalobkyni, a na druhé straně prohlášení nepoužitelnosti na žalobkyni zaprvé přílohy II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39), ve znění rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413 (Úř. věst. L 281, s. 81), v části, v níž se tato příloha týká žalobkyně, zadruhé čl. 16 odst. 2 nařízení č. 961/2010 a zatřetí čl. 20 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2010/413.

Výrok rozsudku

1)

Příloha II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP, ve znění rozhodnutí Rady 2010/644/SZBP ze dne 25. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2010/413, a příloha VIII nařízení Rady (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 se zrušují v částech, v nichž se tyto přílohy týkají společnosti Sina Bank.

2)

Účinky přílohy II rozhodnutí 2010/413, ve znění rozhodnutí 2010/644, jsou ve vztahu ke společnosti Sina Bank zachovány až do nabytí účinnosti zrušení přílohy VIII nařízení č. 961/2010.

3)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

4)

Rada nahradí dvě třetiny nákladů společnosti Sina Bank a ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

5)

Společnost Sina Bank ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení a nahradí jednu třetinu nákladů Rady.

6)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 72, 5.3.2011.