28.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/69


Žaloba podaná dne 18. října 2011 — ZZ v. ECDC

(Věc F-107/11)

(2012/C 25/132)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: E. Mylonas, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotícího posudku žalobce za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

Návrhové žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil hodnotící posudek ze dne 8. února 2011; a

v případě potřeby zrušil:

rozhodnutí ředitele ECDC ze dne 9. září 2011 zamítající žalobcovu stížnost;

stanovisko smíšeného výboru ze dne 30. června 2011 a rozhodnutí revizního hodnotitele ze dne 5. července 2011;

zprávu spolupodepisujícího úředníka ze dne 15. dubna 2011;

uložil ECDC náhradu nákladů řízení.