12.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 331/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarsko) dne 27. července 2011 — Erika Jőrös v. Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Věc C-397/11)

2011/C 331/09

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Bíróság

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Erika Jőrös

Odpůrkyně: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Předběžné otázky

1)

Je v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13/EHS (1) postup vnitrostátního soudu, který na základě zjištění, že některá z obecných smluvních podmínek, na kterou odkazuje žaloba, má zneužívající povahu, provede z uvedeného důvodu přezkum neplatnosti této podmínky, přestože to účastníci řízení výslovně nenavrhli?

2)

Má vnitrostátní soud povinnost v řízení zahájeném spotřebitelem uplatnit postup uvedený v první otázce, přestože je běžné, že pokud poškozená strana podá z tohoto důvodu žalobu, pravomoc prohlásit neplatnost obecných smluvních podmínek z důvodu jejich zneužívající povahy nepřísluší okresnímu soudu, nýbrž vyššímu soudu?

3)

Pokud bude odpověď na druhou otázku kladná, je možné, aby vnitrostátní soud provedl přezkum zneužívající povahy obecných smluvních podmínek také v řízení ve druhém stupni v případě, že tato zneužívající povaha nebyla přezkoumána v řízení v prvním stupni, přičemž podle vnitrostátních právních předpisů zpravidla nelze v odvolacích řízeních zohledňovat nové skutečnosti ani provádět přezkum nových důkazů?


(1)  Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách (zneužívajících klauzulích) ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).