9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 204/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 1. května 2011 — Bawaria Motors Sp. z o.o. a Minister Finansów

(Věc C-160/11)

2011/C 204/25

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Účastníci řízení podávající kasační opravný prostředek: Bawaria Motors Sp. z o.o., Minister Finansów

Předběžné otázky

Mají být ustanovení čl. 313 odst. 1 a článku 314 ve spojení s článkem 136 a článkem 315 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 26. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1) vykládána v tom smyslu, že v souladu s nimi může být zvláštní režim „zdanění ziskové přirážky“ pro obchodníky povinné k dani dodávající použité zboží uplatněn rovněž tehdy, jestliže dále prodávají zakoupené osobní automobily a jiná motorová vozidla, na něž bylo podle vnitrostátních polských ustanovení § 13 odst. 1 bodu 5 nařízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008, kterým se provádí předpisy zákona o dani z přidané hodnoty (Dz. U. č. 212, položka 1336 se změnami), uplatněno osvobození od daně pro dodání osobních automobilů a jiných motorových vozidel osobami povinnými k dani, které měly při jejich nabytí pouze nárok na částečný odpočet daně podle čl. 86 odst. 3 zákona ze dne 11. března 2004 o dani z přidané hodnoty (Dz. U. č. 54, položka 535 se změnami), jestliže se u těchto osobních automobilů a motorových vozidel jednalo o použité zboží ve smyslu čl. 43 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a čl. 311 odst. 1 bodu 1 směrnice 2006/112?


(1)  Úř. věst. L 347, s. 1.