11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 1. dubna 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce v. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce a další — Università del Salento

(Věc C-159/11)

2011/C 173/12

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Odpůrci: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico-Economica (Oice), Etacons srl, Ing. Vito Prato Engineering srl, Barletti — Del Grosso e Associati srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Vedlejší účastnice řízení: Università del Salento

Předběžná otázka

Brání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, a zejména čl. 1 odst. 2 písm. a) a d), článek 2, článek 28 a kategorie 8 a 12 přílohy II, vnitrostátní právní úpravě, která dovoluje uzavření písemných smluv mezi dvěma zadavateli týkajících se vypracování studie a posouzení seismické odolnosti zdravotnických zařízení, které se mají vykonat s ohledem na vnitrostátní právní předpisy v oblasti bezpečnosti zařízení a zejména budov strategického významu, za úplatu nepřevyšující náklady spojené s výkonem těchto činností, pokud správní orgán pověřený provedením tohoto úkolu může být v postavení hospodářského subjektu?