Keywords
Summary

Keywords

Volný pohyb zboží – Tranzit Společenství – Vnější tranzit Společenství – Dočasně uskladněné zboží – Zboží, které není zbožím Společenství – Přijetí celního prohlášení – Okamžik propuštění do režimu vnějšího tranzitu a přidělení celně schváleného určení – Datum rozhodnutí o propuštění zboží

(Nařízení Rady č. 2913/92, čl. 4 bod 20, čl. 37 odst. 2, články 50, 67, 73 a čl. 82 odst. 1)

Summary

Články 50, 67 a 73 nařízení č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 648/2005, musí být vykládány v tom smyslu, že zboží, které není zbožím Společenství, je uvedeno v celním prohlášení přijatém celními orgány za účelem jeho propuštění do celního režimu vnějšího tranzitu Společenství a které má postavení dočasně uskladněného zboží, je propuštěno do tohoto celního režimu, a je mu tedy přiděleno celně schválené určení v okamžiku, kdy je o propuštění tohoto zboží rozhodnuto.

Článek 67 uvedeného kodexu stanoví, že není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak, použijí se při propouštění zboží do celního režimu, do kterého je navrženo v celním prohlášení, předpisy platné ke dni, kdy celní orgány přijaly toto prohlášení. Avšak samotné přijetí prohlášení nepostačuje k ukončení dočasného uskladnění. Článek 37 odst. 2 celního kodexu totiž uvádí, že zboží vstupující na celní území Společenství podléhá celnímu dohledu tak dlouho, jak je nutné pro zjištění jeho celního statusu, a nejedná-li se o zboží Společenství, aniž je dotčen čl. 82 odst. 1 tohoto kodexu, do okamžiku změny jeho celního statusu.

Pokud jde o dotčený tranzit, zboží může být předmětem vnějšího tranzitu Společenství pouze tehdy, když jsou splněny všechny podmínky tohoto tranzitu. Nutnost nebo možnost celních orgánů uplatnit ověřovací opatření, opatření ke ztotožnění zboží nebo zajišťovací opatření totiž neumožňují mít za to, že veškeré podmínky režimu vnějšího tranzitu Společenství mohou být splněny samotným přijetím celního prohlášení. Kromě toho skutečnost, že zboží může spadat do režimu vnějšího tranzitu Společenství až od jeho propuštění, vyplývá z definice v čl. 4 bodě 20 celního kodexu, která vyzdvihuje skutečnost, že celní orgány umožňují nakládat se zbožím „za podmínek celního režimu, do něhož je propuštěno“.

(viz body 40–42, 46, 53-55 a výrok)


Věc C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

v.

Codirex Expeditie BV

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden)

„Celní kodex Společenství — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Dočasně uskladněné zboží — Zboží, které není zbožím Společenství — Celní režim vnějšího tranzitu Společenství — Okamžik přidělení celně schváleného určení — Přijetí celního prohlášení — Propuštění zboží — Celní dluh“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 27. června 2013

Volný pohyb zboží – Tranzit Společenství – Vnější tranzit Společenství – Dočasně uskladněné zboží – Zboží, které není zbožím Společenství – Přijetí celního prohlášení – Okamžik propuštění do režimu vnějšího tranzitu a přidělení celně schváleného určení – Datum rozhodnutí o propuštění zboží

(Nařízení Rady č. 2913/92, čl. 4 bod 20, čl. 37 odst. 2, články 50, 67, 73 a čl. 82 odst. 1)

Články 50, 67 a 73 nařízení č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 648/2005, musí být vykládány v tom smyslu, že zboží, které není zbožím Společenství, je uvedeno v celním prohlášení přijatém celními orgány za účelem jeho propuštění do celního režimu vnějšího tranzitu Společenství a které má postavení dočasně uskladněného zboží, je propuštěno do tohoto celního režimu, a je mu tedy přiděleno celně schválené určení v okamžiku, kdy je o propuštění tohoto zboží rozhodnuto.

Článek 67 uvedeného kodexu stanoví, že není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak, použijí se při propouštění zboží do celního režimu, do kterého je navrženo v celním prohlášení, předpisy platné ke dni, kdy celní orgány přijaly toto prohlášení. Avšak samotné přijetí prohlášení nepostačuje k ukončení dočasného uskladnění. Článek 37 odst. 2 celního kodexu totiž uvádí, že zboží vstupující na celní území Společenství podléhá celnímu dohledu tak dlouho, jak je nutné pro zjištění jeho celního statusu, a nejedná-li se o zboží Společenství, aniž je dotčen čl. 82 odst. 1 tohoto kodexu, do okamžiku změny jeho celního statusu.

Pokud jde o dotčený tranzit, zboží může být předmětem vnějšího tranzitu Společenství pouze tehdy, když jsou splněny všechny podmínky tohoto tranzitu. Nutnost nebo možnost celních orgánů uplatnit ověřovací opatření, opatření ke ztotožnění zboží nebo zajišťovací opatření totiž neumožňují mít za to, že veškeré podmínky režimu vnějšího tranzitu Společenství mohou být splněny samotným přijetím celního prohlášení. Kromě toho skutečnost, že zboží může spadat do režimu vnějšího tranzitu Společenství až od jeho propuštění, vyplývá z definice v čl. 4 bodě 20 celního kodexu, která vyzdvihuje skutečnost, že celní orgány umožňují nakládat se zbožím „za podmínek celního režimu, do něhož je propuštěno“.

(viz body 40–42, 46, 53-55 a výrok)