27.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/6


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — ITV Broadcasting Limited a další v. TV Catch Up Limited

(Věc C-607/11) (1)

(Směrnice 2001/29/ES - Článek 3 odst. 1 - Šíření vysílání poskytovatelů komerčního televizního vysílání třetí stranou prostřednictvím internetu - „Live streaming“ - Sdělování veřejnosti)

2013/C 123/08

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

Žalovaná: TV Catch Up Limited

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — High Court of Justice (Chancery Division) — Výklad čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) — Pojem „sdělování veřejnosti“ — Souhlas nositelů práva se šířením svých děl v televizním vysílání buď na celém území členského státu nebo ve vymezené geografické oblasti tohoto státu — Nepřetržité vysílání provozované třetí stranou, která je poskytovatelem vysílání, pro jednotlivé předplatitele, kteří zaplatili televizní poplatky, a mohou tedy přijímat živé vysílání prostřednictvím internetového streamingu

Výrok

1)

Pojem „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán tak, že se vztahuje i na další přenos děl zahrnutých v pozemním televizním vysílání,

který provádí subjekt odlišný od původního poskytovatele vysílání

přes internetový streaming zpřístupněný předplatitelům tohoto subjektu, kteří mohou tento další přenos přijímat poté, co se připojí k jeho serveru,

přestože se tito předplatitelé nacházejí v určené oblasti příjmu tohoto pozemního televizního vysílání a mohou toto vysílání legálně přijímat na televizním přijímači.

2)

Na odpověď na první otázku nemá vliv skutečnost, že takový další přenos, jako je další přenos dotčený ve věci v původním řízení, je financován reklamou, takže má ziskovou povahu.

3)

Na odpověď na první otázku nemá vliv skutečnost, že takový další přenos, jako je další přenos dotčený ve věci v původním řízení, provádí subjekt, který je přímým konkurentem původního poskytovatele vysílání.


(1)  Úř. věst. C 65, 3.3.2012.