26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/5


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schienen-Control Kommission — Rakousko) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

(Věc C-136/11) (1)

(Doprava - Železniční přeprava - Povinnost provozovatele železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o pohybu vlaků, zejména o případných zpožděních vlaků, které umožňují zajistit přípoje)

2013/C 26/09

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schienen-Control Kommission

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Westbahn Management GmbH

Odpůrkyně: ÖBB-Infrastruktur AG

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Schienen-Control Kommission — Výklad čl. 8 odst. 2 a části II přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, s. 14), jakož i článku 5 a přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 75, s. 29; Zvl. vyd. 13/31, s. 160) — Povinnost správce železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům v rozumné lhůtě všechny informace týkající se dopravy vlaků a zejména případných zpoždění přípojných vlaků

Výrok

1)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě musí být vykládána v tom smyslu, že informace o hlavních přípojích musí zahrnovat kromě času odjezdu podle jízdního řádu rovněž informace o zpoždění nebo odřeknutí uvedených přípojů nezávisle na tom, který železniční podnik je zajišťuje.

2)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 ve spojení s přílohou II částí II nařízení č. 1371/2007, jakož i článek 5 ve spojení s přílohou II směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti musí být vykládány v tom smyslu, že provozovatel infrastruktury je povinen poskytovat železničním podnikům nediskriminačním způsobem údaje aktualizované v reálném čase o příjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků provozovaných jinými železničními podniky, pokud jsou tyto vlaky hlavními přípoji ve smyslu přílohy II části II nařízení č. 1371/2007.


(1)  Úř. věst. C 173, 11.6.2011.