26.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 63/30


Žaloba podaná dne 17. prosince 2010 — Aitic Penteo v. OHIM — Atos Worldline (PENTEO)

(Věc T-585/10)

2011/C 63/57

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Španělsko) (zástupce: J. Carbonell, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Atos Worldline SA (Brusel, Belgie)

Návrhová žádání žalobkyně

změnit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 23. září 2010 ve věci R 774/2010-1 a vyhovět přihlášce ochranné známky Společenství č. 5480561;

podpůrně zrušit rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 23. září 2010 ve věci R 774/2010-1; a

uložit žalovanému a další účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: žalobkyně

Dotčená ochranná známka Společenství: slovní ochranná známka „PENTEO“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 38 a 42 — přihláška ochranné známky Společenství č. 5480561

Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: další účastnice řízení před odvolacím senátem

Namítaná ochranná známka nebo označení: zápis slovní ochranné známky Beneluxu „XENTEO“ č. 772120 pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 36, 37, 38 a 42; zápis mezinárodní slovní ochranné známky „XENTEO“ č. 863851 pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 36, 37, 38 a 42

Rozhodnutí námitkového oddělení: vyhovění námitkám

Rozhodnutí odvolacího senátu: zamítnutí odvolání

Dovolávané žalobní důvody: Žalobkyně má za to, že napadené rozhodnutí porušuje: (i) článek 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vyžadující rovné zacházení v souladu se zákonem, (ii) článek 9 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, jelikož odvolací senát nezohlednil starší práva žalobkyně, (iii) články 75 a 76 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, jelikož odvolací senát nezohlednil skutečnosti a důkazy včas předložené žalobkyní, a (iv) čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009, jelikož odvolací senát správně neposoudil nebezpečí záměny.