25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 260/22


Žaloba podaná dne 26. července 2010 — Three-N-Products Private v. OHIM — Shah (AYUURI NATURAL)

(Věc T-313/10)

()

2010/C 260/30

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indie) (zástupce: C. Jäger, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem: S. Shah, A. Shah, M. Shah — A Partnership t/a FUDCO (Wembley, Spojené království)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. června 2010 ve věci R 1005/2009-4;

uložit žalovanému, aby potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 2. července 2009 a zamítl přihlášku ochranné známky Společenství č. 5805387 v plném rozsahu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

uložit dalším účastníkům řízení před odvolacím senátem náhradu nákladů řízení včetně nákladů vzniklých žalobkyni v řízení před odvolacím senátem a námitkovým oddělením, pokud by se v projednávané věci stali vedlejšími účastníky řízení;

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Přihlašovatel ochranné známky Společenství: Další účastníci řízení před odvolacím senátem

Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka „AYUURI NATURAL“ pro zboží ve třídách 3 a 5

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: Žalobkyně

Namítaná ochranná známka nebo označení: Obrazová ochranná známka Společenství č. 2996098 „Ayur“ zapsaná mimo jiné pro zboží ve třídách 3 a 5; slovní ochranná známka Společenství č. 549469 „AYUR“ zapsaná mimo jiné pro zboží ve třídách 3 a 5

Rozhodnutí námitkového oddělení: Vyhovění námitce a zamítnutí přihlášky v plném rozsahu

Rozhodnutí odvolacího senátu: Vyhovění odvolání, zrušení napadeného rozhodnutí a zamítnutí námitky

Dovolávané žalobní důvody: Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje dva žalobní důvody.

Prvním důvodem žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje články 7 a 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, jelikož odvolací senát nesprávně uvedl, že neexistuje nebezpečí záměny, a tím, že starší ochranné známky vykazují vůči dotčenému zboží sugestivní konotace, což omezuje rozlišovací způsobilost starších ochranných známek.

Druhým žalobním důvodem žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 65 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009, jelikož odvolací senát zneužil svou pravomoc tím, že vydal napadené rozhodnutí, protože dotčené rozhodnutí není objektivní a postrádá právní základ.