26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/45


Usnesení Tribunálu ze dne 23. listopadu 2012 — Crocs v. OHIM — Holey Soles Holdings a PHI (Prezentace obuvi)

(Věc T-302/10) (1)

(Ochranná známka Společenství - Návrh na prohlášení neplatnosti - Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti - Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

2013/C 26/87

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Crocs, Inc. (Niwot, Spojené státy) (zástupce: I. R. Craig, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)

Další účastníci řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší účastníci před Tribunálem: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) a Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francie)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 26. března 2010 (věc R 9/2008-3) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Holey Soles Holdings Ltd a Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.

Výrok

1)

O žalobě již není třeba rozhodnout.

2)

Žalobkyni se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení jakož i nákladů řízení vynaložených žalovaným.


(1)  Úř. věst. C 260, 25.9.2010.