26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/44


Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — Steinberg v. Komise

(Věc T-17/10) (1)

(Žaloba na neplatnost - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“ - Částečné zamítnutí přístupu - Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti - Povinnost odůvodnění - Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění)

2013/C 26/86

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Gerald Steinberg (Jeruzalém, Izrael) (zástupce: T. Asserson, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Tufvesson a C. ten Dam, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2009, kterým byla zamítnutá žádost žalobce o plný přístup k dokumentům týkajícím se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění

2)

Gerald Steinberg ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí


(1)  Úř. věst. C 80, 27.3.2010.