19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/13


Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos v. Komise

(Věc T-446/10) (1)

(„Přípravky na ochranu rostlin - Účinná látka trifluralin - Nezařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS - Nařízení (ES) č. 33/2008 - Zkrácený postup pro posuzování - Zjevně nesprávné posouzení - Zásada zákazu diskriminace - Proporcionalita“)

(2015/C 346/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Spojené království) a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugalsko) (zástupci: K. Van Maldegem a C. Mereu, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně P. Ondrůšek a F. Wilman, poté P. Ondrůšek a G. von Rintelen, zmocněnci, ve spolupráci s J. Stuyckem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise 2010/355/EU ze dne 25. června 2010 o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 160, s. 30).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Dow AgroSciences Ltd a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.


(1)  Úř. věst. C 346, 18.12.2010.