6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/40


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. června 2011 — Mantzouratos v. Parlament

(Věc F-64/10) (1)

(Veřejná služba - Úředníci - Povyšování - Povyšovací řízení 2009 - Rozhodnutí o nepovýšení - Přípustnost námitky protiprávnosti - Srovnávací přezkum zásluh - Zjevně nesprávné posouzení)

2011/C 232/71

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Andreas Mantzouratos (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: V. Montebello-Demogeot a K. Zejdová, zmocněnkyně)

Předmět věci

Žádost o zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit žalobce do platové třídy AD 13 v povyšovacím řízení 2009, jakož i rozhodnutí povýšit do této třídy úředníky, kteří získali méně bodů za zásluhy než žalobce

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.


(1)  Úř. věst. C 274, 9.10.2010. s. 33.