Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. prosince 2010 – Goncharov v. OHIM

(Věc C‑156/10 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Ochranné známky složené z akronymů – Starší ochranná známka DSB – Slovní označení ‚DSBW‘ – Námitkové řízení – Relativní důvod zamítnutí – Přezkum nebezpečí záměny – Vizuální podobnost – Fonetická podobnost – Nepřípustnost – Posouzení skutkového stavu“

Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů prováděný Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení (Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec) (viz bod 38)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 21. ledna 2010, Goncharov v. OHIM – DSB (DSBW) (T‑34/07), jímž Tribunál zamítl žalobu na neplatnost podanou proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 4. prosince 2006, kterým byl zamítnut zápis slovního označení „DSBW“ jakožto ochranné známky Společenství pro některé služby zařazené do tříd 39, 41 a 43 a vyhověno námitce podané majitelem starší slovní ochranné známky Společenství „DSB“ – Nebezpečí záměny – Nezohlednění zvláštností ochranných známek složených z akronymů, při přezkumu nebezpečí záměny – Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Karenu Goncharovi se ukládá náhrada nákladů řízení.