18.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/28


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. srpna 2010 Bell & Ross BV proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. června 2010 ve věci T-51/10, Bell & Ross v. OHIM

(Věc C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bell & Ross BV (zástupce: S. Guerlain, advokát)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Klockgrossisten i Norden AB

Návrhová žádání účastnice řízení podávají kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

zrušit napadené usnesení;

konstatovat, že žaloba na neplatnost podaná žalobkyní proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (T-51/10) je přípustná a v důsledku toho vrátit věc Tribunálu, aby rozhodl ve věci uvedené žaloby na neplatnost;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku a nákladů řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka se na podporu svého kasačního opravného prostředku dovolává šesti důvodů.

Svým prvním důvodem se společnost Bell & Ross BV dovolává porušení článku 111 jednacího řádu Tribunálu, jelikož tento soud rozhodl, že žaloba je zjevně nepřípustná, aniž si předtím vyslechl generálního advokáta.

Na základě druhého důvodu navrhovatelka tvrdí, že Tribunál porušil čl. 43 odst. 1 svého jednacího řádu tím, že rozhodl, že podepsané exempláře žaloby došlé soudní kanceláři dne 1. února 2010 nebyly originály a že pouze exemplář došlý dne 5. února 2010, tedy po lhůtě, mohl být považován za originál, aniž upřesnil, jak bylo možné rozeznat originály od kopií. Výše uvedený článek neupřesňuje jaké podmínky musí splňovat podpis advokáta, který musí být na originálu procesního dokumentu.

Svým třetím důvodem vytýká společnost Bell & Ross BV Tribunálu, že ji nepovolil podle čl. 57 písm. d) praktických pokynů pro účastníky řízení a čl. 7.1 pokynů pro vedoucího kanceláře Tribunálu odstranit formální vadu, která ji byla vytýkána. Podle výše uvedených předpisů přísluší vedoucímu soudní kanceláře stanovit žalobci lhůtu pro odstranění zjištěné vady.

Svým čtvrtým důvodem se společnost Bell & Ross BV dovolává omluvitelného omylu, jelikož nejasnosti týkající se identifikace originálu vyplývaly z výjimečných okolností, na které neměla žalobkyně žádný vliv. Velký počet kopií, jež vyžadoval spolupráci s externím dodavatelem, dokonalá kvalita tisku na papíře, jež neumožňovala rozeznat originál, jakož i přiložení podpisu na každý z exemplářů zaslaných vedoucímu soudní kanceláře ve lhůtách představují okolnosti, které umožňují v projednávané věci uznat omluvitelný omyl.

Svým pátým důvodem se navrhovatelka dovolává existence okolností, jež jsou výjimečné, nezvyklé a hospodářskému subjektu cizí, které prokazují působení náhody nebo vyšší moci.

Konečně na základě svého šestého důvodu společnost Bell & Ross BV tvrdí, že Tribunál porušil zásadu proporcionality a zásadu legitimního očekávání, jelikož jednak soudní kanceláři došlo sedm exemplářů s podpisem a jedna kopie faxem a jednak výše uvedené předpisy stanoví odstranění vad žaloby.