25.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 260/9


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 22. července 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. v. The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Věc C-366/10)

()

2010/C 260/12

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobci: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Žalovaný: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Předběžné otázky

1)

Lze se v této věci dovolávat některé z následujících zásad mezinárodního práva nebo všech těchto zásad za účelem zpochybnění platnosti směrnice 2003/87/ES (1), ve znění směrnice 2008/101/ES (2) za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému EU pro obchodování s povolenkami na emise (dále jen společně „pozměněná směrnice“):

a)

zásady mezinárodního obyčejového práva, podle které má každý stát úplnou a výlučnou svrchovanost nad svým vzdušným prostorem;

b)

zásady mezinárodního obyčejového práva, podle které si žádný stát nemůže činit platné nároky na podrobení kterékoli části volného moře své svrchovanosti;

c)

zásady svobody létat nad volným mořem podle mezinárodního obyčejového práva;

d)

zásady mezinárodního obyčejového práva (jejíž existenci žalovaný popírá), podle které letadlo letící nad volným mořem podléhá výlučné jurisdikci země, ve které je registrováno, pokud není výslovně ujednáno jinak v mezinárodní smlouvě;

e)

Chicagské úmluvy (konkrétně článků 1, 11, 12, 15 a 24);

f)

dohody o „otevřeném nebi“ (konkrétně článku 7, čl. 11 odst. 2 písm. c) a čl. 15 odst. 3);

g)

Kjótského protokolu (konkrétně čl. 2 odst. 2)?

Je-li odpověď na první otázku kladná:

2)

Je pozměněná směrnice neplatná v rozsahu, v němž vztahuje systém pro obchodování s povolenkami na emise na ty části letů (obecně či letadel zaregistrovaných ve třetích zemích), ke kterým dochází mimo vzdušný prostor členských států EU, jelikož porušuje jednu či více z výše uvedených zásad mezinárodního obyčejového práva?

3)

Je pozměněná směrnice neplatná v rozsahu, v němž vztahuje systém pro obchodování s povolenkami na emise na ty části letů (obecně či letadel zaregistrovaných ve třetích zemích), ke kterým dochází mimo vzdušný prostor členských států EU:

a)

jelikož porušuje články 1, 11 nebo 12 Chicagské úmluvy;

b)

jelikož porušuje článek 7 dohody o „otevřeném nebi“?

4)

Je pozměněná směrnice neplatná v rozsahu, v němž vztahuje systém pro obchodování s povolenkami na emise na činnosti v oblasti letectví:

a)

jelikož porušuje čl. 2 odst. 2 Kjótského protokolu a čl. 15 odst. 3 dohody o „otevřeném nebi“;

b)

jelikož porušuje článek 5 Chicagské úmluvy samotný či ve spojení s čl. 3 odst. 4 a čl. 15 odst. 3 dohody o „otevřeném nebi“;

c)

jelikož porušuje článek 24 Chicagské úmluvy samotný či ve spojení s čl. 11 odst. 2 písm. c) dohody o „otevřeném nebi“?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 275, s. 32; Zvl. vyd. 15/07, s. 631

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 8, s. 3