18.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itálie) dne 5. července 2010 — E.On Energy Trading SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Věc C-333/10)

()

2010/C 346/44

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: E.On Energy Trading Spa

Žalovaná: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Předběžná otázka

Brání články 23, 43, 49 a 56 Smlouvy, jakož i čl. 11 odst. 2 a 6 a článek 24 směrnice 2003/54 (1) vnitrostátnímu předpisu, který, aniž by byl oznámen Evropské komisi, určitým výrobcům elektrické energie, kteří mají za daných okolností zásadní úlohu pro uspokojení potřeb poptávky po dispečinkových službách, trvale ukládá předkládat nabídky na energetických burzovních trzích podle programů heteronomně stanovených provozovatelem sítě a podle kterého si odměňování u těchto nabídek svobodně nestanoví výrobce, ale je vázáno na parametry, které nejsou stanoveny „průhlednými, nediskriminačními a tržními postupy“.


(1)  Úř. věst. L 176, s. 37; Zvl. vyd. 12/02, s. 211