3.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 179/16


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Španělsko) dne 7. dubna 2010 — Francisco Javier Rosado Santana v. Consejería de Justicia a Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Věc C-177/10)

2010/C 179/27

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Účastníci původního řízení

Žalobce: Francisco Javier Rosado Santana

Žalovaný: Consejería de Justicia a Administración Pública de la Junta de Andalucía

Předběžné otázky

1)

Má se s ohledem na vyjádření ústavního soudu členské země Evropské unie, podle něhož není rozdílné zacházení s úředníky zaměstnanými na dobu určitou a úředníky zaměstnanými na dobu neurčitou v rozporu s ústavou této země, uvedená směrnice Rady 99/70/ES (1) ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS vykládat v tom smyslu, že toto vyjádření musí nutně znamenat vyloučení oblasti veřejné služby z působnosti uvedeného právního předpisu Společenství?

2)

Má se uvedená směrnice vykládat tak, že brání tomu, aby vnitrostátní soud používal takový výklad zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace, který obecně vylučuje porovnávání úředníků zaměstnaných na dobu určitou a úředníků zaměstnaných na dobu neurčitou z působnosti této směrnice?

3)

Má se uvedené ustanovení vykládat tak, že brání tomu, aby služba prováděná v rámci dočasného zaměstnání nebyla zohledněna pro potřeby stanovení počtu odpracovaných let, pokud jde o postavení pracovníků zaměstnaných na dobu neurčitou, konkrétně pro účely odměňování či zařazení úředníka nebo jeho postupu v zaměstnání?

4)

Zavazuje uvedené ustanovení k takovému výkladu vnitrostátních právních předpisů, který by z výpočtu služeb prováděných úředníky nevylučoval služby provedené v rámci dočasného pracovního poměru?

5)

Má se uvedené ustanovení vykládat tak, že vnitrostátní soud má povinnost přezkoumat, zda jsou pravidla veřejného výběrového řízení na volné pracovní místo v rozporu s právními předpisy Společenství, přestože byla zveřejněna, aniž by byla dotyčnou osobou zpochybněna, a zda je v takovémto případě povinen nepoužít tato pravidla nebo vnitrostátní ustanovení, o něž se opírají, s odůvodněním, že jsou v rozporu s výše uvedeným ustanovením Společenství?


(1)  Úř. věst. L 175, s. 43.