Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. dubna 2011 – Komise v. Irsko

(Věc C‑431/10)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2005/85/ES – Právo na azyl – Řízení o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka – Minimální normy – Neprovedení ve stanovené lhůtě“

Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít na zřetel – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 258 TFUE; směrnice Rady2005/85) (viz body 10–15)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka (Úř. věst. L 326, s. 13) ve stanovené lhůtě

Výrok

1)

Irsko tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka, nesplnilo povinnosti, jež pro ně vyplývají z článku 43 této směrnice.

2)

Irsku se ukládá náhrada nákladů řízení.