Keywords
Summary

Keywords

1. Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení č. 44/2001 – Zvláštní příslušnost – Více žalovaných – Soudní příslušnost v místě bydliště některého z žalovaných – Podmínka – Spojitost

(Nařízení Rady č. 44/2001, čl. 6 bod 1)

2. Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 93/98– Působnost – Portrétní fotografie – Zahrnutí – Podmínky

(Směrnice Rady 93/98, čl. 6)

3. Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 3 písm. e) a čl. 5)

4. Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Zpřístupnění díla veřejnosti – Dosah

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 3 písm. d))

5. Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 3 písm. d) a čl. 5)

6. Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29 – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29, čl. 5 odst. 3 písm. d) a e) a čl. 5)

Summary

1. Článek 6 bod 1 nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být vykládán v tom smyslu, že pouhá skutečnost, že žaloby podané proti více žalovaným z důvodu obsahově totožných porušení autorského práva jsou založeny na vnitrostátních právních základech, které se v závislosti na daném členském státě liší, nebrání použití tohoto ustanovení. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby s ohledem na všechny poznatky obsažené ve spisu posoudil existenci rizika, že v oddělených řízeních budou vydána vzájemně si odporující rozhodnutí.

(viz bod 84, výrok 1)

2. Článek 6 směrnice 93/98 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících musí být vykládán v tom smyslu, že fotografický portrét může podle tohoto ustanovení požívat autorskoprávní ochrany pod podmínkou, jejíž splnění přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu v každém jednotlivém případě, že je duševním výtvorem autora, který odráží jeho osobnost, a je výrazem jeho rozhodnutí učiněných na základě jeho tvůrčí svobody při realizaci této fotografie. Bylo-li ověřeno, že dotčený fotografický portrét splňuje požadavky na dílo, není tento portrét chráněn v menším rozsahu, než jsou chráněna všechna ostatní díla, včetně děl fotografických.

(viz bod 99, výrok 2)

3. Článek 5 odst. 3 písm. e) směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být ve světle čl. 5 odst. 5 této směrnice vykládán v tom smyslu, že takový sdělovací prostředek, jako je vydavatelství tisku, nesmí z vlastního podnětu užít dílo chráněné autorským právem a dovolávat se přitom cíle veřejné bezpečnosti. Nelze však vyloučit, že by toto vydavatelství mohlo v některých případech přispívat k uskutečnění takového cíle tím, že by zveřejnilo fotografii hledané osoby. Je třeba vyžadovat, aby tento krok jednak souvisel s rozhodnutím přijatým nebo činností vedenou příslušnými vnitrostátními orgány, které směřují k zajištění veřejné bezpečnosti, a jednak aby byl učiněn po dohodě a v koordinaci s uvedenými orgány, aby se zamezilo riziku toho, že bude v rozporu s opatřeními přijatými těmito orgány, aniž by však byla nezbytná konkrétní, aktuální a výslovná výzva bezpečnostních orgánů ke zveřejnění fotografie pro účely pátrání.

(viz bod 116, výrok 3)

4. Pro účely výkladu směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti v co nejširším možném rozsahu ve světle použitelných norem mezinárodního práva a zejména norem obsažených v čl. 10 prvním pododstavci Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl je třeba francouzským výrazem „mise à la disposition du public d’une œuvre“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. d) této směrnice rozumět skutečnost, že je toto dílo zpřístupněno veřejnosti.

(viz body 126–128)

5. Článek 5 odst. 3 písm. d) směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být ve světle čl. 5 odst. 5 této směrnice vykládán v tom smyslu, že použití tohoto ustanovení nebrání skutečnost, že článek v tisku, v němž je citováno dílo nebo jiný předmět ochrany, není literárním dílem chráněným autorským právem.

Cílem tohoto ustanovení je totiž dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi svobodou vyjadřování uživatelů díla nebo jiného předmětu ochrany a právem na rozmnožování přiznaným autorům. Tato přiměřená rovnováha je zajištěna zejména upřednostněním výkonu svobody vyjadřování uživatelů před zájmem autora na tom, aby mohl bránit rozmnožování úryvků ze svého díla, které již bylo oprávněným způsobem zpřístupněno veřejnosti, při současném zajištění toho, aby měl tento autor v zásadě právo na uvedení svého jména.

(viz body 134–135, 137, výrok 4)

6. Článek 5 odst. 3 písm. d) směrnice 2001/29 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být ve světle čl. 5 odst. 5 této směrnice vykládán v tom smyslu, že jeho použití je podmíněno povinností uvést zdroj včetně jména autora citovaného díla či jiného předmětu ochrany nebo interpretujícího výkonného umělce. Pokud však jméno nebylo v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. e) této směrnice uvedeno, je třeba uvedenou povinnost považovat za splněnou, přestože je uveden jen zdroj. Tak je tomu v případě, že byly fotografie zpřístupněny veřejnosti příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány v rámci vyšetřování v trestní věci, aniž by bylo během tohoto oprávněného původního užití uvedeno jméno autora.

(viz body 143, 147, 149, výrok 5)