6.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 232/10


Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Namur — Belgie) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) v. Belgický stát — SPF Finances

(Spojené věci C-267/10 a C-268/10) (1)

(Čl. 6 odst. 1 EU - Článek 35 Listiny základních práv Evropské unie - Držení a prodej zpracovaného tabáku určeného ke kouření - Vnitrostátní ustanovení opravňující k výběru spotřební daně na tabákové výrobky - Zjevná nepříslušnost Soudního dvora)

2011/C 232/17

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci původního řízení

Žalobci: Adnré Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Žalovaný: Belgický stát — SPF Finances

Za přítomnosti: Belgický stát — Service public fédéral Défense

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Tribunal de première instance v Namuru — Výklad čl. 6 odst. 1 prvního pododstavce EU a článku 35 Listiny základních práv Evropské unie — Slučitelnost vnitrostátní právní úpravy umožňující výrobu, dovoz, propagaci a prodej tabákových výrobků určených ke kouření, uznávaných za závažně škodlivé, s cílem ochrany lidského zdraví — Platnost vnitrostátních ustanovení opravňujících k výběru spotřebních daní z tabákových výrobků z hlediska uvedených norem

Výrok

Soudní dvůr Evropské unie je zjevně nepříslušný k tomu, aby odpověděl na otázky, které položil tribunal de première instance v Namuru (Belgie) rozhodnutími ze dne 24. března 2010.


(1)  Úř. věst. C 221, 14.8.2010.