26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/3


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. listopadu 2012 — Italská republika v. Evropská komise, Litevská republika, Řecká republika

(Věc C-566/10 P) (1)

(Kasační opravný prostředek - Jazykový režim - Oznámení o otevřených výběrových řízeních na místa administrátorů a asistentů - Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích - Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky - Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků)

2013/C 26/04

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnec, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, avvocato), Litevská republika, Řecká republika (zástupkyně: A. Samoni-Rantou, S. Vodina a G. Papagianni, zmocněnkyně)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. září 2010, Itálie v. Komise (spojené věci T-166/07 a T-285/07), kterým Tribunál zamítl návrh na zrušení oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/94/07 (Úř. věst. 2007, C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07 (Úř. věst. 2007, C 45 A, s. 15) a EPSO/AD/95/07 (Úř. věst. 2007, C 103 A, s. 7)

Výrok

1)

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 13. září 2010, Itálie v. Komise (T-166/07 a T-285/07), se zrušuje.

2)

Oznámení o otevřených výběrových řízeních EPSO/AD/94/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa administrátorů (AD 5) v oblasti informací, komunikací a médií, EPSO/AST/37/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa asistentů (AST 3) v oblasti komunikací a informací a EPSO/AD/95/07 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných k přijetí na místa administrátorů (AD 5) v oblasti informací (knihovna/dokumentace) se zrušují.

3)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení Italské republiky a ponese vlastní náklady řízení v obou stupních.

4)

Řecká republika a Litevská republika ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 63, 26.2.2011.