2.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 194/8


Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. května 2011 — Evropská komise v. Švédské království

(Věc C-479/10) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Životní prostředí - Směrnice 1999/30/ES - Kontrola znečišťování - Mezní hodnoty pro koncentrace PM10 ve vnějším ovzduší)

2011/C 194/10

Jednací jazyk: švédština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Alcover San Pedro a K. Simonsson, zmocněnci)

Žalovaný: Švédské království (zástupci: A. Falk a C. Meyer-Seitz, zmocněnci)

Předmět

Nesplnění povinnosti státem — Porušení čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 163, s. 41; Zvl. vyd. 15/04, s. 164) — Překročení mezních hodnot pro částice PM10 ve vnějším ovzduší v letech 2005, 2006 a 2007 v zónách SW 2 a SW 4 a v letech 2005 a 2006 v zóně SW 5

Výrok

1)

Švédské království tím, že překročilo mezní hodnoty pro koncentrace PM10 ve vnějším ovzduší v letech 2005 až 2007 v zónách SW 2 a SW 4 a v letech 2005 a 2006 v zóně SW 5, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší.

2)

Švédskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 328, 4.12.2010.